Bedrijven Investerings Zone (BIZ)

Wat is een BIZ?

Met een BIZ betalen alle ondernemers en/of eigenaren mee aan de kosten van het verbeteren van een winkelgebied of bedrijventerrein. Voorwaarde is wel dat een ruime meerderheid van degenen die moeten betalen, ermee instemt. De gemeente faciliteert de BIZ-organisatie door de BIZ-bijdragen te innen en daarna over te dragen en controleert de gang van zaken.

BMA is als een van de leden van de SIM overgestapt naar een samenwerking in de vorm van een BIZ. Dit proces is gesteund door de besturen van de overige bedrijventerreinen in de vorm van een pilot. Nu blijkt dat dit proces zeer succesvol is verlopen en de BIZ Aviation Valley van start is, is de wens groot om deze samenwerkingsvorm ook te introduceren op de andere bedrijventerreinen van de SIM.

Wij worden BIZ! BIZnes Maastricht.

Maar wat is een BIZ en wat houdt dit precies in?

BIZ is een Bedrijven Investeringszone op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Middels dit samenwerkingsmodel zorg je samen met de andere bedrijven voor een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Om tot een BIZ te komen stel je als ondernemers in een bepaald bedrijventerrein samen een activiteitenplan op. Daarin staat wat men gezamenlijk wil uitvoeren.

Activiteiten zoals opstellen van een calamiteitenplan, verbetering van de bereikbaarheid en energiebesparing voor een duurzaam, bereikbaar en veilige locatie voor het bedrijventerrein zijn een aanvulling op de activiteiten van de gemeente.

Door deze structurele samenwerking staan individuele bedrijven op verschillende fronten sterker en wordt de omgeving in het belang van de ondernemers verbeterd.

BIZnes Maastricht is de overkoepelende naam van de vier bedrijventerreinen in Maastricht.

Hoe worden we BIZ?

BIZ worden brengt dus veel positieve aspecten met zich mee. Maar wat moet er precies gebeuren om een BIZ te worden? Hiervoor is er een positieve draagvlakmeting nodig. Dit houdt in dat tijdens deze meting elke ondernemer een stem mag uitbrengen voor de BIZ.
Deze meting is succesvol als ten minste de helft van alle bedrijven een stem heeft uitgebracht waarvan ten minste twee derde deel een positieve stem is.

Nadat twee derde deel van de stemmers zich vóór inwerkingtreding heeft ingesproken van de BIZ-zone zal er gezamenlijk gekeken worden naar de doelen en verbeteringen en zal het activiteitenplan worden opgesteld. Het terrein wordt toegewezen tot BIZ-zone als er voldoende draagvlak is voor het plan.

Wat gebeurt er met SIM?

De Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht werd opgericht door de Stichting Ondernemingen Beatrixhaven (SOB), de Samenwerkende Ondernemingen Randwyck (SOR), de Bedrijvenvereniging Bosscherveld en de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV). SIM zal inactief worden en zal vervangen worden door BIZ.

Lees alle informatie op onze BIZnes website: Home – Biznes Maastricht (wijwordenbizmaastricht.nl)