23.06.21 Eu­ro­pe­se mil­joe­nen­sub­si­die voor Lim­burg­se bin­nen­ha­vens

21 June 2023

Bron: Europese miljoenensubsidie voor Limburgse binnenhavens – Provincie Limburg

De Europese Unie stelt een miljoenensubsidie ter beschikking voor de doorontwikkeling van drie Limburgse binnenhavens, namelijk de Willem Alexander Haven in Roermond, de haven van Chemelot in Stein en de Beatrixhaven in Maastricht. Het betreft in totaal vier projecten met een totale investering van 76,3 miljoen, waarvoor Europa 37,4 bijdraagt.

De projecten in de verschillende havens dragen bij aan het hergebruiken van grondstoffen en het verplaatsen van vervoer van weg naar water. Dit brengt het vrachtverkeer op de weg flink terug en daarmee ook de uitstoot van CO2. Maar de projecten dragen ook bij aan een betere verbinding met het netwerk van binnenhavens van en naar Rotterdam en Antwerpen. Dit zorgt voor economische groei, meer banen en een beter concurrentievermogen voor Nederlandse bedrijven.

Succesvolle samenwerking

De subsidie is toegekend op basis van een aanvraag Connecting Europe Facility (CEF). Deze subsidie is bedoeld om projecten te steunen die het netwerk voor vervoer en transport binnen de Europese Unie verbeteren. Provincie Limburg was penvoerder namens alle samenwerkende partijen binnen Blueports in Limburg. De Europese Commissie heeft haar waardering uitgesproken over de hoge kwaliteit van de aanvraag en kwaliteit van de projecten. Vanuit de hele Europese Unie zijn er meer aanvragen gekomen dan dat er budget beschikbaar is. Daarom is het bijzonder dat deze aanvraag is goedgekeurd. Dit is mede te danken aan de succesvolle samenwerking binnen Blueports.

Gedeputeerde Stephan Satijn: ‘Dit is een grote stap in de verdere ontwikkeling van onze binnenhavens en verduurzaming van de transportsector in Limburg. Het is ook een bevestiging dat de binnenhavens van Limburg een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de circulaire economie binnen Europa. Onze inzet op vergaande publiek private samenwerking met betrokken partijen binnen en buiten Nederland werpt daarbij nu zijn vruchten af.’

De projecten

Waar eerder ontvangen subsidies voor studie zijn toegekend, zal deze subsidie met name worden ingezet voor de uitvoering van de projecten. Het gaat in totaal om vier projecten die binnen vijf jaar gerealiseerd gaan worden:

  • In de Willem Alexander Haven in Roermond, veruit het grootste project van deze aanvraag, gaat het om een plan, waarbij hoogwaterbescherming wordt gecombineerd met logistieke kades. In Nederland is het de eerste keer dat financiering voor hoogwaterbescherming (door het Waterschap) samen met een CEF subsidie en een investering van het bedrijfsleven wordt benut voor een dergelijk integraal plan. Hierdoor krijgen alle bedrijven in deze meest circulaire haven van Noord-Europa droge voeten. Wethouder Franssen (economie, stedelijke ontwikkeling, financiën): “Ik ben er enorm trots op dat het samen met de provincie en het waterschap gelukt is om dit voor elkaar te krijgen. Deze subsidie is een cruciale stap om het totale integrale plan voor de Willem Alexander haven te kunnen realiseren. Een geweldige mijlpaal voor de verdere ontwikkeling van de haven en in het belang van alle betrokken bedrijven en partners.”
  • Chemelot start met de doorontwikkeling van de haven Stein, die een essentiële rol speelt in de verduurzaming van het cluster. Om de productie te verduurzamen, zijn namelijk hernieuwbare grondstoffen nodig die per schip aankomen. Het gaat bijvoorbeeld om korrels die gemaakt zijn van ons huishoudelijk restafval en als grondstof voor de fabrieken dienen. Voor de continuïteit van grondstoffen voor producten die we met z’n allen belangrijk vinden, is ook een nieuwe propeenverlading en infrastructuur voor transport nodig.
  • In de Beatrixhaven Maastricht gaat L’Ortye de eerste watergebonden reststromen terminal van Europa realiseren. Het gaat daarbij om grote hoeveelheden grond- en reststoffen. Het doel is om een vloeistofdichte op- en overslagvoorzieningen te realiseren. De stromen worden hierbij duurzaam getransporteerd per schip. Ook de ligplaatsen van de schepen worden voorzien van walstroom.
  • Façade Beton, onderdeel van de Berding Groep, wil in de Beatrixhaven een nieuwe kade bouwen om samen met de aangrenzende betonbedrijven 200.000 ton van weg naar water te verwerken. Hiervoor wordt nu eerst onderzoek verricht.