23.06.23 Update Pilot Gebiedsgerichte Aanpak Beatrixhaven

26 June 2023

In april dit jaar is de Pilot Gebiedsgerichte Aanpak Beatrixhaven gestart met als doel de mogelijkheden en kansen voor verduurzaming van het bedrijventerrein te verkennen. Dit alles om tot een gezamenlijke aanpak te komen en voor te sorteren op de stap naar aardgasvrij. In het kader van deze verkenning zijn er de afgelopen periode diverse gesprekken gevoerd.

Opbrengsten tot nu toe
Veel bedrijven zien het belang van verduurzaming in. Ze zetten hierin zelf al stappen en zijn gemotiveerd om te kijken naar gezamenlijke oplossingen. Die drijfveer is niet alleen de regelgeving maar ook het maatschappelijk belang. Steeds meer bedrijven zien de noodzaak van verduurzaming en merken bovendien dat dit ook voor klanten én (potentiële) werknemers belangrijk is. De maatregelen die ze zelf nemen richten zich met name op het reduceren van energieverbruik. Dat zijn vaak praktische maatregelen. Ook zijn bedrijven aan het kijken naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld het elektrificeren van productieprocessen waarbij gas wordt vervangen door groene elektriciteit. Daarnaast wordt waterstof gezien als een schoon aardgasalternatief. Dit soort innovatieve oplossingen biedt nog wel de nodige uitdagingen. Zo vormt de huidige netcongestieproblematiek een belemmering voor elektrificatie en is er nog veel onduidelijkheid rondom waterstof.

Kansen en collectiviteit
Deze uitdagingen vragen om een collectieve aanpak. De maatregelen die bedrijven nu al nemen richten zich met name op de interne bedrijfsvoering. De pilot is er juist op gericht om knelpunten zoals de netcongestieproblematiek gezamenlijk aan te pakken. Zo is het realiseren van een zogenoemde Smart Energy Hub één van de thema’s waar een mogelijke oplossing te vinden is. Door als een collectief van bedrijven afspraken te maken over het gelijktijdig gebruik van elektriciteit, het in kaart brengen van energieverbruik en het uitwisselen, opwekken en opslaan van beschikbare energie wordt extra ruimte gecreëerd op het net. Maar ook voor bedrijven die nog niet zo ver zijn biedt de pilot mogelijkheden. Zo werken we toe naar één of meerdere concrete pilotprojecten die aansluiten bij de verschillende ambitieniveaus van de bedrijven.

Terugblik sessie laadinfrastructuur
Het belang van een gezamenlijke aanpak werd ook benadrukt tijdens de sessie over laadinfrastructuur op 12 juni. In de energietransitie komt er veel op ondernemers af. “Tegelijk is mijn ervaring dat er veel denkkracht bij bedrijven is, er genoeg good practices voorhanden zijn en een grote behoefte om kennis te delen, ook in de Beatrixhaven”, aldus Jan Jansen voorzitter van Stichting Ondernemers Beatrixhaven en directeur Energie bij Sibelco. Ook Jacko D’Agnolo, kwartiermaker voor de Pilot GGA Beatrixhaven, heeft die ervaring: “veel bedrijven zijn vanuit interne processen al bezig, maar lopen tegen de randvoorwaarden aan, zoals de werking en belemmeringen van het huidige elektriciteitsnet. Dat kunnen ze niet alleen oplossen, daarbij kunnen wij helpen. De infrastructuur moet absoluut voorrang krijgen en oplossingen moeten binnen twee jaar gerealiseerd kunnen worden.” Vanuit de pilot krijgen bedrijven een energiescan aangeboden. Samen met reeds bestaande data levert deze scan belangrijke informatie op voor de inrichting van concrete oplossingen.

Lees het volledige verslag van de sessie over laadinfrastructuur terug.

Vervolg
De Pilot Gebiedsgerichte Aanpak Beatrixhaven wordt uitgevoerd door Gemeente Maastricht in samenwerking met Stichting Duurzame Bedrijventerreinen, Stichting Ondernemingen Beatrixhaven (SOB), Samenwerkende Industriebedrijven Maastricht (SIM) en Maastricht Energie Akkoord (MEA). De aanpak van de twee jaar durende pilot is uitgewerkt tot oktober. Deze zomer wordt het vervolg voor 2024-2025 opgesteld. De gesprekken met bedrijven worden de komende periode voortgezet. Daaruit zal blijken op welke thema’s bedrijven met elkaar verbonden kunnen worden. In het najaar worden themasessies georganiseerd waar wordt ingezoomd op bijvoorbeeld de kansen van een Smart Energy Hub. Het streven is om alle bedrijven te laten deelnemen aan de pilot. Ook worden energiescans aangeboden en uitgevoerd. De lessen die in deze pilot worden geleerd worden vervolgens weer toegepast bij andere gebiedsgerichte trajecten.

#MissionZeroMaastricht
De Pilot Gebiedsgerichte Aanpak Beatrixhaven is een van de duurzame trajecten die bijdragen aan de ambitie om als stad klimaatneutraal te zijn. Dat doen we door samen met bedrijven, organisaties en inwoners allerlei wegen te bewandelen onder de noemer #MissionZeroMaastricht. Verschillende initiatieven, trajecten en duurzame keuzes maken het verschil.